برای محاسبه تعداد رول مورد نیاز، در صورتی که ارتفاع دیوار شما زیر 3 متر است، با توجه به عرض کاغذ مورد نظر خود، از یکی از دو محاسبه گر زیر استفاده کنید. عرض رول کاغذ دیواری مورد نظر شما در قسمت مشخصات تکمیلی هر محصول قابل مشاهده است.